Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Η   Α Δ Ε Ι Α

 

 

 

Το πρότυπο πακέτο έκδοσης Οικοδομικών Αδειών ADEIA περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα-μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση των Οικοδομικών Αδειών και τα οποία συνιστούν την πιό αξιόπιστη και έγκυρη λύση στα Πολεοδομικά Γραφεία όλης της χώρας, αλλά και μακράν την πιό οικονομική λύση, χωρίς κρυφά έξοδα και διπλοχρεώσεις.

Το ADEIA λειτουργεί εντελώς αυτόνομα, αλλά συνεργάζεται και με το Aρχιτεκτονικό IDEA για αυτόματη άντληση των δεδομένων από τα σχέδια της μελέτης.

Διαρκώς ενημερωμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (αρχεία XML ΤΕΕ) και οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση.

Στο πακέτο ADEIA ήρθαν να προστεθούν πρόσφατα (Μάϊος 2024) οι παρακάτω τέσσερις νέες εφαρμογές:

  • Αδειες Μικρής Κλίμακας,
  • Διαχείριση Αποβλήτων ΣΔΑ,  
  • Μελέτη Προσβασιμότητας,
  • Ταυτότητα Κτιρίου) 
       

 

 

 

ADEIA Αναλυτικά Χαρακτηριστικά 

         
 

 

     
 

Μόλις Κυκλοφόρησε (Μάϊος 2024) η νέα έκδοση ADΕΙΑ24

Πρόκειται για Μεγάλη Αναβάθμιση (Major Upgrade) συν Επέκταση με 4 νέες εφαρμογές (Αδειες Μικρής Κλίμακας, Διαχείριση Αποβλήτων ΣΔΑ,  Μελέτη Προσβασιμότητας, Ταυτότητα Κτιρίου) 

Δείτε το video

 

 

Αμοιβές Μηχανικών

Υπολογισμός Αμοιβών Μελέτης-Επίβλεψης, Φορολογικών, ΙΚΑ κλπ, και παραγωγή όλων των εντύπων της άδειας όπως απαιτούνται για την Πολεοδομία. Παραμετρικές βιβλιοθήκες πινάκων και συντελεστών (τιμές ζώνης, συντελεστές κλπ), βιβλιοθήκες σχετικών νόμων και εγκυκλίων. Υπολογισμός του προϋπολογισμού είτε εμβαδομετρικά, είτε με αναλυτικό τιμολόγιο, είτε μικτά, ή και με με απευθείας εισαγωγή (πχ. Δημόσιο Εργο). Πλήρης παραμετρικότητα για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης (νέας κατασκευής, επέκτασης, επισκευών, αποκατάστασης κ.α.) Παραγωγή όλων των βασικών εντύπων (πχ. φύλλα υπολογισμών αμοιβών, φορολογικών, ΙΚΑ, πολύχρωμο κλπ), εντύπων ΤΑΣ, Φακέλων ΣΑΥ-ΦΑΥ, Σεντονιού, καθώς επίσης και όλων των εντύπων Δηλώσεων, Αιτήσεων κλπ που μπορεί να χρειαστούν. 

e-ADEIA (Αίτηση έκδοσης άδειας)

Με τη νέα εφαρμογή e-ADEIA ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ σε ελάχιστο χρόνο, αφού παράγει το αρχείο τύπου .xml που αντικαθιστά την πληκτρολόγηση των στοιχείων καθώς και τις δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης εργασιών για το διαχειριστή και την ομάδα έργου. Η νέα αυτή εφαρμογή e-ADEIA καλύπτει πλήρως τις νέες απαιτήσεις για την ψηφιακή διαχείριση των αρχείων και λειτουργεί αυτόνομα, αλλά και σε συνεργασία με άλλες εφαρμογές του πακέτου ADEIA. Το e-ADEIA συμπεριλαμβάνει και τις αναβαθμίσεις  του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών e-Άδειες, κατ’ εφαρμογή  των απαιτήσεων του Ν.4685 (ΦΕΚ A 92/07.05.2020) και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ Β 1843/13.05.2020), καθώς επίσης και τις τελευταίες προσαρμογές στις διατάξεις του Ν. 4951/2022

Δείτε το video

 

ΕΚΚΟ (Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδομής)

Υπολογισμός του ΕΚΚΟ με βάση την νομοθεσία και κατανομή του στις επιμέρους εργασίες. Δυνατότητα για εισαγωγή δεδομένων είτε αυτόνομα, είτε με σύνδεση από τις "Αμοιβές". Απεριόριστη ευχέρεια στην εισαγωγή νέων εργασιών, την κατανομή οποιωνδήποτε ποσοστών και την αυτόματη ισοσκέλιση (προς τα πάνω ή κάτω). Συμπλήρωση προσωρινού ή τελικού πίνακα με αυτόματη μεταφορά στοιχείων. Τεύχος έτοιμο για την Πολεοδομία. 

Προμέτρηση-Προϋπολογισμός

Προσδιορισμός του κόστους κατασκευής, μέσω της επιλογής υλικών και εργασιών από πλούσιες, ανοιχτές στον χρήστη, βιβλιοθήκες. Ευελιξία στην διαμόρφωση καταλόγου Προμέτρησης-Κοστολόγησης, στην κατάστρωση του Προϋπολογισμού και στην σύνταξη συνοπτικής ή αναλυτικής Προσφοράς προς τον πελάτη. 

Κατανομή Χιλιοστών

Υπολογισμός των ποσοστών οριζόντιας ιδιοκτησίας και εκτύπωση όλων των πινάκων (αναλογίες όγκου, χιλιοστά, πίνακας κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής) με βάση αναλογίες όγκων ή πίνακα τιμών. Ευχέρεια στην αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης, όπως πχ. η διάκριση ιδιοκτησιών σε ομάδες για αυθαίρετη πρόσδοση λιγότερων χιλιοστών (πχ. θέσεις πάρκινγκ) ή περισσότερων (πχ. καταστήματα), η δυνατότητα εξαίρεσης κάποιας ιδιοκτησίας από τα κοινόχρηστα κ.α. 

Χρονικός Προγραμματισμός

Αμεση δημιουργία του διαγράμματος Χρονικού Προγραμματισμού των εργασιών κατασκευής της οικοδομής, σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Ετοιμες βιβλιοθήκες εργασιών για ελαχιστοποίηση του χρόνου. 

Πυρασφάλεια 

Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής πυρασφάλειας (έντυπα Πυροσβεστικής κλπ), σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ. και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις, για κάθε περίπτωση νέου ή υφιστάμενου κτιρίου (κατοικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, χώροι συνάθροισης, βιομηχανίες κλπ) και οποιαδήποτε χρήση, απλή ή μικτή. Πλήρεις μελέτες και έντυπα, συμπληρωματικές εκθέσεις (πχ. απαιτήσεις ενεργητικής) και παραρτήματα (πχ. για υγραέριο, βιομηχανίες, συστήματα κατάσβεσης, πυρανίχνευσης κλπ). 

Νέο Άδειες Μικρής Κλίμακας (βλ. και σχετικό video)

Διαχείριση εγγράφων προς υποβολή στο e-Άδειες και απευθείας σύνδεση με το e-EFKA για υποβολή τεχνικών στοιχείων του έργου. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την συμπλήρωση και αυτόματη υποβολή των στοιχείων του έργου στο σύστημα του ΤΕΕ με την μορφή xml, την σύνταξη του προϋπολογισμού με τις εργασίες του τιμολογίου Ν.4495/17, την σύνδεση με το σύστημα του e-ΕΦΚΑ για την καταχώρηση των εργασιών του Πίνακα 3 και τον υπολογισμό των ημερομισθίων. Ενώ διατίθεται και ένα πλήθος πρότυπων τεχνικών εκθέσεων και υπεύθυνων δηλώσεων ανά περίπτωση  μαζί με τα απαραίτητα έντυπα σε κάθε έργο μικρής κλίμακας τα οποία ενημερώνονται αυτόματα με τα δεδομένα που συμπληρώνει ο χρήστης.

Νέο Διαχείριση Αποβλήτων ΣΔΑ (βλ. και σχετικό video)

Διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών ( ΑΕΚΚ) τεχνικών έργων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010. Το πρόγραμμα συντάσσει το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010. Επιπλέον δίνει την δυνατότητα συμπλήρωσης όλων των απαραίτητων στοιχείων για την παραγωγή του τελικού εκτυπωτικού καθώς επίσης και την δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών ανάλογα με τις παραμέτρους κάθε έργου. Τέλος, υποστηρίζει την δημιουργία έως και 10 ξεχωριστών φάσεων, με την ανάλυση των αποβλήτων σε επιμέρους κωδικούς καθώς επίσης και τον υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής και την εκτύπωση του αντίστοιχου σημειώματος.

Νέο Μελέτη Προσβασιμότητας (βλ. και σχετικό video)

Ταχύτατη σύνταξη της μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ για νέες κατασκευές αλλά και ανακατασκευές υφιστάμενων κτιρίων. Το πρόγραμμα διαθέτει έτοιμα διαμορφωμένα κεφάλαια με κάθε κεφάλαιο να περιέχει πλήθος πρότυπων κειμένων με την δυνατότητα προσαρμογής και προσθήκης, αλλά και την δυνατότητα επιλογής συμπερίληψης ή μη στο τελικό κείμενο.  Τα κείμενα μπορεί να συνοδεύονται από εικόνες που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του προγράμματος. Στα αντίστοιχα κεφάλαια περιέχονται και όλοι οι έλεγχοι και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με το πόρισμα ελεγκτών προσβασιμότητάς του ΤΕΕ.

Νέο Ταυτότητα Κτιρίου (βλ. και σχετικό video)

Αντιμετωπίζει τα θέματα Ταυτότητας Κτιρίου, με δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής στοιχείων στο σύστημα του ΤΕΕ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρησης στοιχείων οικοπέδου-ιδιοκτησιών σε μία μελέτη καθώς και την μαζική συμπλήρωση δεδομένων για το σύνολο των ιδιοκτησιών. 

 

ADEIA-Plus 

Το πακέτο ADEIA-Plus περιλαμβάνει επιπλέον και τα προγράμματα Υδρευσης, Αποχέτευσης και Καυσίμων Αερίων για την ολοκληρωμένη εκπόνηση αντίστοιχων μελετών (τεύχος υπολογισμών, κατακόρυφα διαγράμματα, τεχνικές εκθέσεις, προμέτρηση κλπ).

Υδρευση

Υπoλoγισμοί εγκατάστασης σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ. Εξυπνος καθοδηγητής (wizard) για πλήρη μελέτη με τέλειο κατακόρυφο διάγραμμα σε ένα λεπτό, αλλά και δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης από την κάτοψη (FINE). Αυτόματοι υπoλoγισμοί για κυκλώματα κρύoυ vερoύ, ζεστoύ και αvακυκλoφoρίας. Υπoλoγισμός τριβώv και επιλογή Πιεστικoύ. Πλούσιες Βιβλιοθήκες Υλικών. Πλήρες Τεύχος Μελέτης, Τεχvικές Περιγραφές, Πρoμέτρηση, Κοστολόγηση, Προσφορά, Κατάλογος κατά ΑΤΗΕ. 

Απoχέτευση 

 Υπoλoγισμοί σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ. Εξυπνος καθοδηγητής (wizard) για πλήρη μελέτη και τέλειο κατακόρυφο διάγραμμα σε ένα λεπτό, με δυνατότητα αναγνώρισης και από την κάτοψη (FINE). Υπολογισμός δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, σηπτικής δεξαμενής, απορροφητικού βόθρου, δεξαμενής ανύψωσης λυμάτων, αντλίας λυμάτων κλπ. Πλούσιες Βιβλιοθήκες Υλικών. Πλήρες Τεύχος Μελέτης, Τεχvικές Περιγραφές, Πρoμέτρηση, Κοστολόγηση, Προσφορά, Κατάλογος κατά ΑΤΗΕ. 

Καύσιμα Αέρια

Πλήρεις υπoλoγισμoί σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ (σωληνώσεις, καπναγωγοί, καπνοδόχοι κλπ με όλους τους απαραίτητους ελέγχους). Πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv, Πρoμέτρηση-Κoστoλόγηση, Τεχνικές Περιγραφές. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους μελέτης και κατακόρυφου διαγράμματος.